»«
Sākums

Jaunumi

Pašvērtējums

Pašvērtējums

         

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

 

 ”Pirts Skola”

 

Reģ.Nr. LV43603041538

Tel. 26172679

e-pasts: info@pirtsskola.lv  

www.pirtsskola.lv

 

Pašvērtējuma ziņojums

 

 

 

 

 

 

Branti

2018

 

Vispārējs skolas raksturojums.

SIA Pirts skola (turpmāk Pirts skola) kā pieaugušo izglītības iestāde tika reģistrēta 2010. gada 1. jūlijā Izglītības iestāžu reģistrā, reģistrācijas apliecības Nr. 4560800854. SIA Pirts skola Uzņēmumu reģistrā reģistrēta ar Nr.43603041538 Izglītības iestādes dibinātāji: Modris Andersons, Māra Zute.

2013. gada 22. maijā UR ir veiktas izmaiņas, kā īpašnieki SIA Pirts skola reģistrēti Kārlis Zutis un Māra Zute.

SIA Pirts skola juridiskā adrese: „Krastalīči”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, LV-3001.

SIA Pirts skola administratīvās telpas atrodas Brantu muižā, Brantu pagastā, Smiltenes novadā, kurā šobrīd tiek veikta rekonstrukcija, kā rezultātā tiks izveidots latviskās dzīvesziņas centrs un tā ietvaros darbosies gan Pirts skola, gan tiks veidotas arī citas programmas.

 

Izglītības programmas.

            Pirts skolas mācību process ir virzīts uz iespēju kvalitatīvi apgūt divas profesionālās tālākizglītības programmas, un pēc kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas saņemt 2. profesionālās kvalifikācijas apliecību “Pirtnieks: un 3. profesionālās kvalifikācijas apliecību “Pirts meistars”.

 1. Programmā “Pirtnieks” mācību ilgums ir 1 gads.
 2. Programmā “Pirts meistars” mācību ilgums 2 gadi.

Mācības notiek latviešu valodā.

            Pirts skolas programmu apguve ir maksas pakalpojums.

Pirts skolas audzēkņu skaits salīdzinot 2017. un 2018. gadu ir samērā stabils 2017. gadā tie bija 59 audzēkņi, bet 2018. gada nogalē skolā mācījās 56 audzēkņi, t.sk., 12 programmā “pirts meistars” un 44 programmā “pirtnieks”.

Mācības nepabeidz apmēram 2-3% audzēkņi, tam galvenais iemesls ir ģimenes apstākļi. 2% audzēkņu gadā ņem akadēmisko atvaļinājumu, šajos gadījumos iemesli ir grūtniecība un nespēja savienot darbu ar mācībām.

Pirts Skola piedāvā apgūt pieaugušo neformālās izglītības programmas:

1. Pirts ABC .
2. Pirts ABC sievietēm.
3. Pirts ABC vecākiem ar bērniem.
4. Pirts darbi.
5. Pēršanas procedūra.
6. Relaksācija pirts procedūrā.
7. Relaksācija ar pirts slotiņām.
8. Ķermeņa kopšana pirtī u.c.

Izglītības programmas īstenošanas ilgums: 8 līdz 16 stundas. Beidzot šīs programmas, audzēkņi saņem skolas sertifikātu par kursa noklausīšanos.

No 2020. gada plānots piedāvāt neformālu izglītības programmu: Saimniece (mājturības programma). Programmas īstenošanas ilgums 6 mēneši.

2018.gadā Pirts skola sadarbībā ar Veselības kontroles dienestu izstrādāja materiālu sabiedrības izglītošanai un veselības veicināšanai ,,Pirts kā ārstniecisks, rehabilitācijas un profilaktisks līdzeklis’’.

 

 

Skolas personāla kvalitatīvais sastāvs.

Pirts skolā strādā 23 pedagogi.

Pirts skolas darbības mērķis

sagatavot speciālistus, kuri spēj veikt profesionālu pirtnieku vai pirts meistaru darbību, sniedzot iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju.

 

Uzdevumi:

 • Nodrošināt iespēju apgūt mūsdienīgas zināšanas un prasmes, izmantojot gan Latvijas, gan ārvalstu profesionāļu pieredzi.
 • Izstrādāt un īstenot pieaugušo tālākizglītības programmas.
 • Informēt sabiedrību par savu darbību, par mācībām un iespējām. sagatavot profesionālus pirtniekus un pirts meistarus.
 • veicināt audzēkņu pilnveidošanos par garīgi un fiziski attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību.
 • izveidot audzēkņiem pilnīgu priekšstatu par šo profesiju specifiku, profesijas ētiku un profesijā izvirzīto standartu.
 • veicināt audzēkņu zināšanu un prasmju apguvi, attieksmju veidošanos, kas audzēkņiem nodrošinātu 2. vai 3. līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvi.
 • radīt audzēkņos motivāciju profesionālajai attīstībai un vēlmi turpināt izglītību.
 • veidot un sagatavot mācībspēkus no skolas absolventiem.

 

 

Pirts skola principi.

Īstenojot savu darbības mērķi, Pirts skola pamatojas uz šādiem principiem:

 • humanitāte, demokrātiskums, profesionalitāte, sistemātiskums, mūsdienīgums, kvalitātes kontrole.

 

Programmas apguves kvalitātes novērtēšana:

Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju novērtējumu, izstrādā un prezentē kvalifikācijas darbu, kārto VISC apstiprinātu kvalifikācijas eksāmenu, kas ietver teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudi.

 

Tālākās izglītības iespējas:

 • profesionālo iemaņu pilnveidošana, pildot pirtnieka un pirts meistara pienākumus,
 • turpināt izglītību profesionālās tālākizglītības programmās,
 • izglītoties dažāda veida kursos un semināros, ko piedāvā Pirts skola un citi.

 

Izvirzīto mērķu un uzdevumu izpildes garantijas.

Izvirzīto mērķu un uzdevumu izpildes garantijas ir:

 • audzēkņu veiksmīga iekārtošanās darbā vai savas uzņēmējdarbības uzsākšana,
 • tiek veidota sadarbība ar Latvijas un ārvalstu profesionālajām organizācijām (Latvijas pirts savienību, Pirts asociāciju un SPA apvienību, Pirts draugu biedrību Lietuvas republikā, pasākumā Nīderlandē , SPA pasākumi Norvēģijā, Latvijas pirts festivāls Šveicē u.c).

 

Izglītības iestādes obligātā dokumentācija.

Izglītības iestādes Pirts skola darbības tiesiskais pamats ir LR Izglītības likums,

“Profesionālās izglītības likums”, Ministru kabineta noteikumi u.c. normatīvie akti, kā arī Pirts skolas Nolikums.

Izpildot 2007. gada 6. marta Ministru kabineta noteikumus Nr.165 “Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamo dokumentāciju”
Pirts skolā izstrādāti un apstiprināti sekojoši dokumenti:

 • izglītības iestādes „Pirts skola” Lietu nomenklatūra;
 • izglītības iestādes „Pirts skola” Stratēģiskās attīstības plāns;
 • izglītības iestādes „Pirts skola” Ētikas kodekss;
 • izglītības iestādes „Pirts skola” Iekšējās kārtības noteikumi;
 • izglītības iestādes „Pirts skola” Darbinieku amata apraksti;
 • izglītības iestādes „Pirts skola” Darba plāns 2017./2018.gadam;
 • izglītības iestādes „Pirts skola” „Darba aizsardzības un ugunsdrošības ievadinstrukcijas” u.c., kā to paredz MK noteikumi.

Ar izglītības iestādes reglamentējošo dokumentu saturu, izpildes kontroles mehānismu tiek iepazīstināti skolas audzēkņi, kā arī institūcijas, ar kurām Pirts skola sadarbojas attiecīgo jautājumu risināšanā, tiek iepazīstināti pedagogi, skolas darbinieki. Noformētas darbinieku personas lietas, darba līgumi, amata apraksti. Ir darba drošības un ugunsdrošības instruktāžu žurnāli, kur personāls un skolas audzēkņi pēc attiecīgas instruktāžas parakstās.

 

Izglītības iestādes darbības organizēšana un attīstības plānošana.

Izglītības iestādes darba organizāciju nosaka Pirts skolas stratēģiskās attīstības plāns, kurš sastādīts atbilstoši izglītību reglamentējošiem dokumentiem. Pirts skolas stratēģiskās attīstības plānā noteikti izglītības iestādes darbības pamatprincipi un mērķi:

 • nodrošināt Pirts skolas audzēkņiem profesionālu un kvalitatīvu teorētisko un praktisko zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi;
 • nodrošināt pieaugušo tālākizglītības programmas;
 • organizēt un īstenot neformālās izglītības programmas semināru veidā;
 • izstrādāt un ieviest neformālu izglītības programmu: ,,Saimniece’’ (mājturības un latviskās dzīvesziņas  programma). Programmas īstenošanas ilgums 6 mēneši.
 • uzturēt aktīvu sadarbību ar Pirts skolas absolventiem;
 • sadarboties ar pirtnieku biedrībām, savienībām, NVA;
 • izstrādāt un īstenot projektu sadarbībā ar partneriem ,,Latviskās pirts tradīcijas’’, kas sabiedrībā popularizēs pirti kā ārstniecisku, rehabilitācijas un profilaktisku līdzekli.

 

Pienākumu sadale nodrošina normatīvo dokumentu prasību izpildi atbilstoši amatu aprakstiem un darba, uzņēmuma vai autortiesību līgumiem.

Izglītības iestādes darbs organizēts atbilstoši Iekšējās kārtības noteikumiem. Darba plānojums optimāli nodrošina visu struktūru sadarbību, darba plāna izpildi un aktuālo jautājumu atrisināšanu.

 

Profesionālās tālākizglītības iestādes darbības un izglītības programmas īstenošana.

Mācību saturs.

Kritērijs – Pirts skolas īstenotās izglītības programmas.

Pirts skolas īstenoto izglītības programmu atbilstība normatīvajām prasībā.

Pirts skolā realizē divas licencētas profesionālās tālākizglītības programmas šādās specialitātēs:

 • Pirtnieks - 20T 815 00, programmas īstenošanas ilgums 480 stundas, licences Nr. P-3115;
 • Pirts meistars – 30T 815 00, programmas īstenošanas ilgums 960 stundas, licences Nr. P-3117.

Izglītības profesionālais saturs nodrošina audzēkņu zināšanu, prasmju un iemaņu atbilstību profesijas standarta prasībām un pieprasītajām kompetencēm.

Pirts skola veiksmīgi strādā visos mācību priekšmetos, vadoties pēc mācību programmām un izstrādātajiem tematiskajiem plāniem. Pedagogi izprot, kā viņu mācītā priekšmeta programmas saturs atbilst Pirts skolā realizētajām profesionālās tālākizglītības programmām.

 

 

Profesionālās tālākizglītības programmas īstenošanas plānošana.

Ir izveidots nodarbību grafiks pilnam mācību periodam. Katram mācību priekšmetam izstrādāts tematiskais plāns. Plānojums precīzs, skaidrs, katrai tēmas apguvei paredzot precīzu laiku, apgūstamās zināšanas un prasmes, metodes, vērtēšanas formas, resursi.

Katra temata apguvei paredzētais laika sadalījums saskan ar ierakstiem grupas mācību nodarbību uzskaites žurnālos.

Profesionālās tālākizglītības programmas satura pilnveide.

Pedagogi zina un izprot sava mācību priekšmeta programmās un tematiskajos plānos noteiktos mērķus un uzdevumus, zina audzēkņu sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. Pedagogi tiek iesaistīti metodiskajā darbā mācību programmu izstrādē un pilnveidošanā.

 

Mācīšanās un mācīšana.

Kritērijs – mācīšanas kvalitāte.

Mācību procesa organizācija.

Izglītības procesā paredzētās nodarbības notiek, ievērojot mācību priekšmetu pēctecību. Katra temata apguvei paredzētais laiks tiek fiksēts grupas mācību nodarbību uzskaites žurnālos. Kontaktstundas paredz darbu auditorijā un ieskaišu kārtošanu, mācību praktiskie darbi notiek pirtīs, pļavā u.c. saskarsmē ar pasniedzēju.

Patstāvīgais darbs paredz gatavošanos nodarbībām, dažādu uzdevumu izpildi, darbu ar literatūru un citiem informācijas avotiem, profesionālo iemaņu patstāvīgu nostiprināšanu. Mācību kursa apjoms tiek noteikts, ņemot vērā arī audzēkņa patstāvīgo darbu.

Stundu saraksts sastādīts katrai grupai individuāli:

 • Sestdienās un svētdienās no   10.00 - 13.20 un 14.00 – 17.20;

Tiek veikta mācību procesa apmeklētības reģistrācija. Pedagogiem ir mācību tēmu sadalījums mācību priekšmetu programmās, tas ir pieejams izglītības iestādes vadībai.

Pilna izglītības programmu reglamentējošo dokumentu kopa ir pieejama ikvienam pasniedzējam.

Vienlaicīgi ar pirts zinībām, programmās ieslēgtas tādas disciplīnas, kā cilvēka anatomija un cilvēka fizioloģiskie procesi pirtī, higiēna, pirmās palīdzības apmācība, pirtnieka veselība, praktiskā pēršana pirtī, darba aizsardzība, ievads uzņēmējdarbībā, pirtnieka saskarsme ar klientu, ārstniecības augi un pirtsslotas, kā arī dzīvā ētika.

Mācību priekšmetu beidzot, zināšanas tiek pārbaudītas ar ieskaiti ( tests ).

Mācību procesā tiek izmantoti pedagogu izstrādātie mācību materiāli.

Praktisko  mācību īstenošana Pirts skolā ir pilnībā nodrošināta pirtīs un atbilst reālas prakses situācijai.

Kvalifikācijas prakse tiek organizēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām:

 • sagatavoti prakses dokumenti (dienasgrāmatas);
 • nodrošinājums ar prakses vietām (gada norišu plāns)

Kvalifikācijas prakses mērķis ir pilnveidot un nostiprināt iegūtās zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas profesionālajā darbībā.

Kvalifikācijas prakses uzdevumi:

 • ievadīt audzēkņus praktiskajā pirts darbā, iepazīstināt ar pirtnieka un pirts meistara amata specifiku, pirts procedūraā veicamajām funkcijām;
 • vadīt pirts procedūru, skaistumkopšanas procedūras, nepieciešmības gadījumā palīdzēt prakses vadītājam sniegt klientam pirmo medicīnisko palīdzību;
 • ievākt pirts procedūrām nepieciešamos augus, tos apstrādāt, izgatavot pirtsslotas un izmantot tās praksē;
 • ievērot profesijas ētiku un profesijā izvirzītos standartus;
 • prast plānot un organizēt savu darbu un darbavietu, prast komunicēt ar klientiem, noteikt klientam nepieciešamās procedūras un slodzi.

 

Mācību metožu daudzveidība

Profesionālās tālākizglītības īstenošanai tiek izmantotas dažādas mācību metodes:

 • lekcijas;
 • semināri;
 • praktiskie darbi.
 • diskusijas;
 • ieskaišu darbi,
 • prezentācijas,
 • Kvalifikācijas darba izstrāde.

 

Kritērijs – vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

Audzēkņu zināšanas tiek vērtētas, vadoties pēc Pirts skolas Nolikumā  izstrādātās vērtēšanas sistēmas un vērtēšanas kritērijiem:

 • kārtojot eksāmenus un ieskaites;

Audzēkņu zināšanu novērtēšana Pirts skolā  notiek pēc šādiem kritērijiem:

 • audzēkņu zināšanu vērtējums mācību procesa laikā ar ieskaitīts/neieskaitīts;
 • Beidzot apmācību kursu, audzēkņi kārto kvalifikācijas eksāmenu, kas sastāv no teorētiskās daļas un praktiskās daļas. Vērtēšana 10 ballu sistēmā pēc Pirts skolas izstrādātiem kritērijiem.

Pirts skolā tiek veikta tekošā un galīgā audzēkņu zināšanu novērtēšana:

Tekošā:            Ieskaites darbi.

Galīgā:            Kvalifikācijas darba aizstāvēšana.

Kvalifikācijas eksāmens. Teorētiskā daļa: tests, praktiskā daļa -praktiskā pēršana pēc Pirts skolas izstrādātiem kritērijiem.

 

Iestādes vide.

Kritērijs –  mikroklimats.

Kopības apziņas veidošana, vienlīdzība un taisnīgums Pirts skolā.

Ir izstrādāti pirts skolas Iekšējās kārtības noteikumi, audzēkņi un darbinieki ar tiem tiek iepazīstināti, par ko visi parakstās žurnālā. Auzdzēkņi tiek vērtēti vienlīdzīgi, neatkarīgi no dzimuma, nacionalitātes un reliģiskās piederības.

Vadības, personāla un audzēkņu attiecībās valda labvēlība, savstarpēja cieņa, uzticēšanās un izpalīdzība. Attieksme ir laipna un korekta. Ir izstrādāts konfliktu risināšanas mehānisms.

 

 

Iestādes resursi.

Nodrošinājums ar telpām atbilstoši programmas īstenošanai.

Lai nodrošinātu izglītojamo kvalitatīvu mācību programmas vielas apguvi teorētisko un praktisko nodarbību veidā, Pirts skola rūpējas, lai mācību vide būtu iekārtota atbilstoši vajadzībām.

Mācību programmas īstenošanai ir līgums par telpu nomu ar Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums", Zaļo pirti Rīgā, kultūras namu Rota Jelgavā, Balvu profesionālo vispārizglītojošo vidusskolu.

Mācību procesa nodrošināšanai Pirts skolai ir pieejamas mācību auditorijas nomātās telpās, kas ir aprīkotas ar mācību tehniskajiem līdzekļiem un pirtis, kuras piemērotas praktiskajām nodarbībām. Šobrīd SIA Pirts skolas īpašnieki ir iegādājušies Brantu muižu, Smiltenes novadā un plāno to attīstīt kā latviskās dzīvesziņas centru, kurā būs viss mācību procesam nepieciešamais.

Pirts skolas biroja telpās ir iespēja iepazīties ar profesionālo literatūru, mācību programmu, kā arī risināt jautājumus, kas radušies mācību procesa laikā.

 

Iekārtu un materiāltehnisko resursu izmantojums mācību procesā.

Mācību procesa tehniskais nodrošinājums (skat. tabulā).  

Nr. p.k.

Nosaukums

skaits

1.

Programmas nodrošinājums datoram (word, excel, internets) WIN 7 PRO 32-BIT OEM ENG;

OFICCE HOME&BUS 2010 WIN32 EN PKC M

1

2.

Kopētājs Ecosys FS-1128MFP KYOCERA

1

3.

Dators Intec Profi C2D

2930/1066/3M/2GB/500/DVDRW/Audio/LAN

1

4.

Printers Ecosys FS-1128MFP KYOCERA

1

5.

Tālruņa aparāts KX-TGA110FX S

Panasonic

1

7.

Skaneris Ecosys FS-1128MFP KYOCERA

1

8.

Monitors LCD 23”2333TN LS23CMTKF/EN SAMSUNG

1

9.

Projektors CP 635i

1

10.

Portatīvais dators ACER Modelis NR VA 70

1

         

 

Sanitārais stāvoklis - mācību un koplietošanas telpas ir iekārtotas atbilstoši izglītības programmas specifikai un atbilst sanitāri higiēniskajām prasībām. Telpas tiek regulāri uzkoptas un vēdinātas.

 

Kritērijs – Personāla resursi.

Izglītības iestādes personāla nodrošinājums un pedagoģiskā personāla atbilstība normatīvajām prasībām.

Skolas administrāciju ieņem atbilstošas izglītības un kvalifikācijas darbinieki. Izglītības iestādei ir Uzņēmuma un autortiesību līgumi ar kvalificētiem pedagogiem. Pienākumu sadale nodrošina savstarpējo aizvietojamību. Mācību priekšmetu pedagogu kvalifikācija atbilstoša.

 

Pedagogu profesionālā pilnveide.

Personāls pilnveido savu kvalifikāciju plānveidīgi.

Liela uzmanība tiek veltīta pedagogu kvalifikācijas pilnveidošanai un tālākai izglītībai. Tiek veicināta un atbalstīta pedagogu iniciatīva, saistībā ar esošo un jauno prasmju un zināšanu apguvi.

Pirts skolā regulāri tiek veikta pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana, kuras mērķis ir veicināt ikviena pedagoga profesionālo kompetenču pastāvīgu pilnveidi un profesionālās karjeras izaugsmes iespējas, palielinot pedagoga atbildību par mācību darba rezultātiem, periodiski novērtējot pedagoga profesionālās darbības kvalitāti.

Pirts skolas pedagogu novērtēšanas metodes:

 • izglītojamo anonīma anketēšana,
 • Pirts skolas administrācijas inspekcijas mācību nodarbībās;
 • pedagogu profesionālās pilnveidošanās dinamikas novērtējums. (izglītojamo darba rezultāts ir pedagoga darba kvalitātes rezultāts).

 

Iestādes darba organizācija, vadības un kvalitātes nodrošināšana.

Kritērijs – Iestādes darba pašvērtēšana un organizēšana.

Izglītības iestādes galvenie darbības virzieni:

 • apmācības programmu izstrādāšana un materiālu sagatavošana licencēšanai;
 • apmācības kursu organizēšana un vadīšana;
 • klientu piesaistīšana un reklāma;
 • materiāli tehniskās bāzes izstrādāšana;
 • interesentu lekciju kursu organizēšana un vadīšana (aromterapija, litoterapija, u.c.);
 • pieaugušo neformālās izglītības programmu organizēšana un vadīšana.

Pašlaik Pirts skola strādā pēc Izglītības un zinātnes ministrijā licencētām profesionālās pilnveides programmām ,,Pirtnieks” un „Pirts meistars”, kurās ietvertas tēmas, kas noder pirtnieku darba funkciju veikšanai.

Mācību grupas tiek komplektētas no 6 līdz 12 cilvēku sastāvā. Komplektējot attiecīgās grupas, tiek ņemtas vērā klientu vēlmes, ja tās nav pretrunā ar mācību programmu. Nodarbības notiek pēc apstiprināta plāna.

Vadības darba plānošana ir vērsta uz izglītības iestādes pamatuzdevumu kvalitatīvu izpildi un galveno stratēģisko mērķu sasniegšanu.

Pirts skolas vadība pieņem lēmumus, izmanto informāciju, ko iegūst:

 • informatīvajās darbinieku sanāksmēs;
 • administrācijas sēdēs, kuras vada izglītības iestādes dibinātāja pārstāvis.

 

Izglītības iestādes saikne ar sabiedrību un dibinātāju.

Plānošanas un plānu izpildes darbu raksturo šādi etapi:

 • situācijas analīze;
 • izglītības  iestādes    stratēģiskā    attīstība, mērķi, prioritātes;
 • darbu plānošana un izpildes organizācija;
 • tālākizglītības ieceres.

Pirts skolai ir cieša sadarbība ar tādām sabiedriskajām organizācijām kā Pirts savienība un Pirts biedrību, kā arī ar NVA.

Programmā paredzētais teorētisko nodarbību apjoms

Programmā paredzētais teorētisko nodarbību apjoms

 • dod iespēju apgūt teorētiskās zināšanas par pirts darba specifiku, ētiku, apgūt darba organizāciju, iegūt zināšanas par pirts prakses vēsturi.
 • Iegūt zināšanas par ārstniecības augiem, prast tos klasificēt, apgūt ārstniecības augu pielietošanu pirts procedūrās. Prast sagatavot, glabāt un kombinēt ārstniecības augus. Iegūt zināšanas un praktiskās iemaņas pirts slotu sagatavošanā un uzglabāšanā
 • Komunicēt ar klientiem, radīt komfortablu pakalpojuma sniegšanas un komunikācijas procesu, un klienta apmierinātību ar sniegto pakalpojumu.
 • Esošais specifiskais mācību līdzekļu un mācību metodisko līdzekļu klāsts pamatā nodrošina programmu apguvi, bet papildus apmācības procesa laikā izmantotie videomateriāli palīdz izprast dažādas darbības, tradīcijas pirts procesā.
 • Pasniedzēju teorētiskās zināšanas, personīgā pieredze un meistarība nodrošina atbilstošu pirtnieku un pirts meistaru sagatavošanu praktiskajam darbam.
 • Uzsākta digitālās bibliotēkas veidošana

SIA Pirts skola ir iestāde, kurā mācību process ir virzīts uz iespēju kvalitatīvi apgūt profesionālās tālākizglītības programmas un pēc pārbaudījumu nokārtošanas saņemt 2. vai 3. profesionālās kvalifikācijas apliecību PIRTNIEKS vai PIRTS MEISTARS.

SIA Pirts skola savu darbu 2017/2018. mācību gadā vērtē ar “labi”

 

2018. gada 27 decembrī

SIA Pirts skola direktore                                                                        I. Rubene